گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1402/08/30 - 10:55
كد :30

سیستم علایم طرح توسعه دو خطه ایستگاه بامدژ در سرویس بهربرداری قرار گرفت

سیستم علایم طرح توسعه دو خطه ایستگاه بامدژ در سرویس بهربرداری قرار گرفت

روز سه شنبه مورخ 30 / 08/ 1402 کمیسیون تست و تحویل گیری ستاد متشکل از نمایندگان ادارات کل ستادی ایمنی و نظارت بر شبکه ، سیر و حرکت ،ارتباطات و علایم الکتریکی ، دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیر بنایی به اداره کل  راه آهن جنوب عزیمت و  در معیت نمایندگان  آن اداره کل ،پس از انجام تست های مربوطه ، ایستگاه راه آهن بامدژ در سرویس بهره برداری قرار گرفت.

منبع خبر : مدیر اجرایی پروژه های سیگنالینگ